โครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA และอบรมหลักสูตรสากล สำหรับบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

โครงการให้ทุนอบรมหลักสูตรสากลในสายงานการเงินและการลงทุนภายใต้โครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA 

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ (CFA Society Thailand) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund - CMDF) ร่วมจัดโครงการให้ทุนการศึกษาเพื่ออบรมหลักสูตรสากลในด้านต่างๆ จากสถาบัน CFA Institute ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่อยอดบุคลากรในสายงานการเงินและการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรไทยที่มีศักยภาพ สามารถนำทักษะและความรู้ในระดับสากลไปพัฒนาการทำงาน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในองค์กรตนเองและระหว่างองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพของตลาดทุนไทยโดยรวมในอนาคต ดังนี้

ทุนที่จะได้รับ (อย่างใดอย่างหนึ่ง):

 •        หลักสูตรอบรมด้าน Climate Finance มูลค่า 339 USD จำนวน 30 ทุน
 •        หลักสูตรอบรมด้าน Data Science for Investment Professionals มูลค่า 1,599 USD จำนวน 10 ทุน
 •        หลักสูตรอบรมด้าน Private Markets and Alternative Investments มูลค่า 899 USD จำนวน 10 ทุน
 1. Poster โครงการทุนอบรมหลักสูตรสากล
 2. เงื่อนไขการรับทุน แต่ละประเภท
 3. เนื้อหาหลักสูตรอบรมด้าน Climate Finance
 4. เนื้อหาหลักสูตรอบรมด้าน Data Science for Investment Professionals: 1 , 2
 5. เนื้อหาหลักสูตรอบรมด้าน Private Markets and Alternative Investments: 1 , 2
 6. แบบฟอร์มสมัครทุนสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 7. คำถามที่พบบ่อย

ทางสมาคมฯ ขอความอนุเคราะห์ทางบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการตามประเภททุนที่สนใจ โดยสมาคมฯ จะพิจารณาให้ทุนผู้สมัครโดยเรียงตามลำดับการสมัครที่ทางสมาคมฯ ได้รับโดยตรงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้สมัครเท่านั้น

โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเสนอรายชื่อบุคลากรเข้ารับทุนได้สูงสุดหลักสูตรละ 1 ท่าน โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อด้านล่างและส่งไปยังสมาคมฯ ที่อีเมล event@thailand.cfasociety.org

ระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2567 (ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.)

โครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA สำหรับบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

โครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA สำหรับบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ (CFA Society Thailand) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund - CMDF) จัดทำโครงการทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA สำหรับบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในตลาดทุนไทยด้วยการเพิ่มจำนวนของผู้สอบผ่าน CFA Program และจำนวนผู้มีคุณวุฒิ CFA (CFA Charterholder) ซึ่งจะเป็นการยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินและตลาดทุนของประเทศไทยในอนาคต โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ดังนี้

ทุนประเภทที่ 1: ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA Level 1 จำนวน 20 ทุน ประกอบด้วย 

1) ค่าลงทะเบียนแรกเข้าโปรแกรม CFA มูลค่า 350 USD
2) ค่าสมัครสอบ CFA Level 1 Early Registration Fee มูลค่า 940 USD
3) ค่าหลักสูตรเตรียมตัวสอบ Core Course จากสถาบัน UWorld มูลค่า 499 USD

 
ทุนประเภทที่ 2: ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA Level 2 จำนวน 20 ทุน ประกอบด้วย

1) ค่าสมัครสอบ CFA Level 2 Early Registration Fee มูลค่า 940 USD
2) ค่าหลักสูตรเตรียมตัวสอบ Core Course จากสถาบัน UWorld มูลค่า 499 USD


ทุนประเภทที่ 3: ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA Level 3 จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วย

1) ค่าสมัครสอบ CFA Level 3 Early Registration Fee มูลค่า 940 USD
2) ค่าหลักสูตรเตรียมตัวสอบ Core Course จากสถาบัน UWorld มูลค่า 499 USD

เงื่อนไขการรับทุน แต่ละประเภท:

 1. ทุน CFA Level 1 (บล. และ บลจ.) - 20 ทุน
 2. ทุน CFA Level 2 (บล. และ บลจ.) - 20 ทุน 
 3. ทุน CFA Level 3 (บล. และ บลจ.) - 10 ทุน 
 4. แบบฟอร์มสมัครทุนสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทางสมาคมฯ ขอความอนุเคราะห์ทางบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ โดยสมาคมฯ จะพิจารณาให้ทุนผู้สมัครโดยเรียงตามลำดับการสมัครที่ทางสมาคมฯ ได้รับโดยตรงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้สมัครเท่านั้น

ทางบริษัทฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคลากรเข้ารับทุนได้สูงสุดประเภทละ 1 ท่าน โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในลิงค์ด้านบน (ข้อ 4) และส่งเมลไปยังสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ที่ event@thailand.cfasociety.org 

ภายในวันที่ 5 - 12 มกราคม 2567 (ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.)

Contact us

General/Candidate/Membership Enquiries:
info@thailand.cfasociety.org

Event Enquires:
event@thailand.cfasociety.org