INVESTMENT INDUSTRY STANDARDS

มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน 2021

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) สำหรับเจ้าของทรัพย์สิน 2020

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) สำหรับบริษัท 2020

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) สำหรับผู้ตรวจสอบ 2020