Event Privacy Notice

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Event Privacy Notice)

CFA Society Thailand (“CFA Society Thailand”) ในฐานะผู้จัดกิจกรรม (“กิจกรรม”) ขอแจ้งให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทราบว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ CFA Society Thailand มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อน ระหว่างและภายหลังการจัดกิจกรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการประมวลผล ได้แก่ (1) ชื่อ นามสกุล (2) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล) (3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่ CFA Society Thailand ผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือแบบฟอร์มใบสมัคร (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการเป็นสมาชิก ข้อมูลความสนใจ ข้อมูลคุณสมบัติอื่นของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจได้รับการระบุเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ข้อจำกัดด้านอาหาร) (4) หลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการจัดทำเอกสารด้านบัญชีและภาษี และ (5) ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล

ทั้งนี้โดยเฉพาะสำหรับภาพถ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกภาพ ท่านสามารถแจ้งจุดประสงค์ของท่านได้ที่พนักงานของ CFA Society Thailand ทราบ หรือสามารถแสดงเจตนาอย่างชัดเจนในการปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้ และกรณีของภาพถ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ทาง CFA Society Thailand อาจแบ่งปันภาพถ่ายทั้งหมดให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น เพื่อความสะดวกในการ download และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่าน ในกรณีที่ท่านอาจเข้าถึงข้อมูล ภาพถ่ายของบุคคลอื่น กรุณาเคารพสิทธิของเจ้าของภาพถ่ายดังกล่าว และไม่นำภาพดังกล่าวไปใช้เพื่อการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในประการที่อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของภาพ

จุดประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล CFA Society Thailand มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้ (1) การพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสม การยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน ตามเงื่อนไขการจัดกิจกรรมที่ CFA Society Thailand อาจกำหนด (2) การติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง CFA Society Thailand และท่าน ระหว่างและหลังการจัดกิจกรรม (รวมถึงการสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม)  (3) การจัดทำเอกสารบัญชีและภาษี (4) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ CFA Society Thailand ได้ดำเนินการ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ของ CFA Society Thailand (5) การจัดทำสถิติ รายงานและการตรวจสอบการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ของ CFA Society Thailand ในรอบปี และ (6) กรณีที่ท่านให้ความยินยอม CFA Society Thailand อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นของ CFA Society Thailand หรือของ CFA Institute ให้แก่ท่านในอนาคต

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล CFA Society Thailand สงวนสิทธิในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไว้ (i) ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม และ 1 ปีปฏิทินภายหลังจากการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม (ii) ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่ CFA Society Thailand มีหน้าที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะตามรอบบัญชีและภาษี (iii) ในกรณีภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ต่าง ทาง CFA Society Thailand จะเก็บรักษาและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็น โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น

การส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล CFA Society Thailand รับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การบริการแก่ CFA Society Thailand ในการจัดกิจกรรมโดยตรง หรือให้แก่ CFA Institute ภายใต้ขอบเขตเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ CFA Society Thailand ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอลบหรือทำลายข้อมูล หรือสิทธิถอนความยินยอม ท่านสามารถติดต่อมายัง CFA Society Thailand ได้ที่ event@thailand.cfasociety.org

CFA Society Thailand (“CFA Society Thailand”) as the host of the event (the Event”) would like to inform the participant to this Event that for the delivery of this Event, CFA Society Thailand would need to collect, use and process your personal data before, during and after the Event as defined below.

Personal Data to be Processed: include (1) full name; (2) contact information (i.e., telephone number and email); (3) other personal data that you may give CFA Society Thailand in the registration form or application form (including without limitation the membership information; your interest and eligibility; or any other personal data that you may be required to submit as the conditions to participate in the Event, i.e., food restriction); (4) proof of payment and copy of the identification card attached to the tax and accounting document; and (5) facial image taken in the Event participation or taken during the reward granted.

In particular, for the photo taken during the Event, in case you do not want your photo taken, please feel free to let our staff know or please feel free to refuse. It should also be noted that for the ease in downloading for personal use of each participant, the photo taken during the Event will be placed in the shared folder. In case you access the photo of any person, please kindly respect the privacy and rights of the relevant data subject and not use those photos for the illegal purposes that may cause negative impact on the data subject.

Purpose of the Personal Data Processing: CFA Society Thailand would need to process the defined personal data for the following purposes: (1) to confirm your eligibility to participate in the Event in consistency with the terms and conditions defined; (2) to coordinate and contact between CFA Society Thailand and you before and after the Event (including to request for your feedback); (3) to prepare the tax and accounting documentation; (4) to produce the marketing materials of the Event that CFA Society Thailand may distribute via various communication channels of CFA Society Thailand; (5) to prepare the statistic and report for the annual audit of all the activities and events hosted by CFA Society Thailand; and (6) with your consent, CFA Society Thailand may use your personal data to inform you of the upcoming events or any updates of CFA Society Thailand of CFA Institute in the future.

Retention Period: CFA Society Thailand reserves the right to process and retain your personal data within the following timeframe: (i) throughout period of time necessary for the Event arrangement and one calendar year after the end of the Event for the audit and reporting purposes; (ii) throughout the time prescribed under the laws CFA Society Thailand shall be subject to, in particular during the tax and audit period; and (iii) your photo used in the promotion materials shall be maintained for as long as it is necessary; provided that CFA Society Thailand commits not to cause excessive impact on your personal data and privacy than necessary.

Disclosure of Personal Data: CFA Society Thailand shall implement appropriate information security of your personal data and shall not disclose your personal data to any person, except the disclosure as necessary to the service provider engaged in the service provisions to CFA Society Thailand in relation to the Event; or to CFA Institute.

Data Subject Rights: In case you have any query or would like to exercise the rights relating to your personal data under the relevant laws, including without limitation the right to request for access, right to object to the personal data processing; right to request for the deletion of personal data; or the right to withdraw consent, please feel free to contact CFA Society Thailand at event@thailand.cfasociety.org